Regressietherapeut Rob van Aert

Aardegebonden geest

Veelal getraumatiseerd mens die na zijn dood niet terugkeert naar de hogere spirituele sferen. In plaats daarvan raakt hij verstrikt in de gebeurtenissen van zijn laatste leven en blijft 'aan de aarde gebonden' in de lagere sfeer. Op de plaatsen waar deze zielen rondhangen, ervaart men vaak dat het er 'spookt'. Redenen voor dit blijven hangen kunnen zijn: men beseft niet dat men dood is, bijvoorbeeld na een ongeluk; de ziel heeft stereotiepe verwachtingen van de andere wereld welke niet blijken te kloppen; of de ziel heeft 'onafgemaakte zaken' met gebeurtenissen en mensen op aarde. Het komt regelmatig voor dat een aardegebonden geest aanhecht bij een in een aards lichaam levende persoon, met alle kwalijke gevolgen van dien (zie auralifter).

Auralifter

Overleden persoon die meestal niet beseft dat hij dood is en aanhecht bij iemand die nog in een aards lichaam leeft. De gastheer/vrouw vertoont meestal de volgende symptomen (vaak in combinatie): chronische vermoeidheid, slechte concentratie, stemmen horen die opdrachten en/of adviezen geven, dwanghandelingen, verspringende lichamelijke klachten, evenals sterk wisselende stemmingen en gedrag (meestal gediagnosticeerd als schizofrenie). Ook kunnen perioden van geheugenverlies optreden (black-outs).

Auralifters kan men gemakkelijk oplopen tijdens operaties onder volledige narcose. Dit speelt vooral bij orgaantransplantaties waarbij (een deel van) de energie van de donor als het ware meekomt. Ook tijdens perioden met hoge koorts of bewusteloosheid kan men lifters oplopen. Sommige mensen zijn echter - vooral als ze een slecht zelfbeeld hebben - van nature al gevoelig voor de aanhechting van lifters. Daarnaast wordt de gevoeligheid versterkt door het gebruik van (soft en hard) drugs en alcohol; hierin schuilt het grootste gevaar van deze 'genot'middelen. Ten slotte is het 'spel' glaasje draaien (ouija-bord) een ideale manier om lifters op te lopen. Zie ook aardegebonden geest.

Bezetenheid

Zie auralifter.

CladderCladder, Hans

Werkte van 1970 tot 1988 bij de Vakgroep Ontwikkelings-psychologie van de Rijksuniversiteit Utrecht, waar hij vriend en vijand verbaasde met een onderzoek naar reïncarnatietherapie. Daarnaast verdiepte hij zich in de gedragstherapie bij kinderen, de gezinstherapie, de Gestalttherapie, de rationele therapie, de hypnotherapie en volgde hij een NLP-practionersopleiding. Hij publiceerde het standaardwerk Hypnose als hulpmiddel bij psychotherapie. Hij is nu werkzaam als vrij gevestigd psychotherapeut.

ten DamDam, Hans ten

Een van de pioniers op het gebied van regressietherapie in Nederland. Naast zijn werkzaamheden als therapeut en management consultant is hij als (gast)docent verbonden aan verschillende opleidingen. Hij is verder lid van de International Association for Regression Research & Therapies Inc. (IARRT). Schreef o.a.: Handboek regressietherapie (1989); Ring van Licht (heruitgave 1990); Catharsis en Integratie (1997).

Dethlefsen, Thorwald

Duits psycholoog en stichter van het Instituut voor buitengewone psychologie te München. Een van de pioniers van regressietherapie. In 1968 begon hij met experimenten met hypnotische regressie. Hij bracht zijn proefpersonen verder terug dan de geboorte en de conceptie en ontdekte dat dergelijke sessies onverwachte therapeutische neveneffecten hadden. Zijn proefpersonen kwamen spontaan van problemen af. Schreef o.a. Terug naar vorige levens (1977); Esotherische Psychologie (1979); De zin van ziekzijn (1984).

Edelstien, Dr. M.G.

Edelstien is hoofd van de afdeling Psychiatrie van het Herrick Memorial Hospital in Berkeley, Californië. Hij heeft, hoewel hij zeer sceptisch staat tegenover reïncarnatie, zeer goede resultaten geboekt met regressietherapie. Hij heeft zijn ervaringen vastgelegd in het boek Trauma en trance.

FioreFiore, Edith

Dr. Edith Fiore studeerde psychologie in Maryland en Miami. Door haar ervaringen met hypnotherapie ontdekte zij de werkzaamheid van regressietherapie. Over dit thema publiceerde zij in 1978 haar eerste boek You have been here before. Zij ontdekte het fenomeen van de bezetenheid bij cliënten die met regressietherapie niet konden worden geholpen. Daarover schreef zij The Unquiet Dead (1987).

GershomGershom, Rabbijn Yonassan

Gershom is schrijver van diverse boeken, die zijn gebaseerd op de verhalen van mensen die hij in zijn werk ontmoette. De meegedeelde ervaringen werpen een nieuw licht op reïncarnatie en de wijze waarop mensen door verschillende levens met elkaar verbonden kunnen zijn.

Gershom werd geboren in Berkeley (Californië). Hij ontving zijn ordinatie van rabbijn Zalman Schachter, internationaal bekend vernieuwer van de joodse spirituele traditie. Als geestelijk raadsman helpt Gershom mensen van allerlei spirituele richtingen traditionele rituelen te verbinden met hun persoonlijke levensinspiratie. Daarbij gebruikt hij chassidische verhalen en andere methoden uit de joodse mystiek. Hij schreef o.a. Onmogelijke herinneringen (1997); Onverklaarbaar verdriet (1998).

GrofGrof, Stanislav

(1931) Studeerde medicijnen en filosofie in Praag en specialiseerde zich in de psychoanalytische psychiatrie. Een van de meest prominente vertegenwoordigers van de transpersoonlijke psychologie in de Verenigde Staten. Aanvankelijk door middel van LSD en later met behulp van andere technieken worden cliënten in een bewustzijnstoestand gebracht waarin ze bepaalde ervaringen opnieuw beleven. In die bewustzijnstoestand wordt het geboorteproces vaak opnieuw doorgemaakt, maar dragen cliënten ook veel materiaal aan dat noch vanuit de biografie, noch vanuit het geboorteproces verklaarbaar is. Grof noemt dit ervaringen uit het transpersoonlijke gebied. Hij schreef o.a. Geboorte, dood en transcendentie (1985); Op de drempel van het leven (1990).

Kelsey, Denys

Engels psychiater, een van de pioniers van de regressietherapie. Hij ontdekte in de jaren zestig van de vorige eeuw dat sommige cliënten bij regressie naar de oorzaken van problemen beelden kregen die niet uit hun huidige leven leken te komen. Kelsey maakt gebruik van hypnose om trance op te roepen. Hij omschrijft hypnose als een staat van veranderd bewustzijn. Als belangrijke eigenschap van die staat wordt genoemd dat het de barrière die de inhouden van het onbewuste tegenhoudt, verzwakt. Zodoende kan de therapeut materiaal uit het onbewuste van de cliënt veel vlugger naar boven brengen dan normaliter het geval zou zijn. De kern van Kelsey's aanpak is dat hij de cliënt door middel van hypnose helpt om die energie vrij te maken die is vastgeraakt in een brokstuk van een vorige persoonlijkheid. De cliënt kan dan óf een intensieve mate van afreageren bereiken, óf, terwijl deze toch nog tot een therapeutische graad van indentificatie komt, voldoende afstand nemen om zowel toeschouwer van als deelnemer te zijn aan de doorslaggevende gebeurtenis(sen). Hij legde zijn bevindingen samen met Joan Grant vast in het boek Meer dan één leven.

MES-brug methode

Door de Amerikaanse psychiater Netherton ontwikkelde methode, waarbij de cliënt zich concentreert op de Mentale, Emotionele en Somatische aspecten van zijn probleem. Tijdens de sessie besteedt de therapeut veel aandacht aan bepaalde woorden, zinnen of uitdrukkingen die steeds terugkomen in het taalgebruik van de cliënt. Belangrijk voordeel van deze directe methode is dat de cliënt hierbij op een heel natuurlijke wijze in trance raakt en vervolgens rechtstreeks naar de bron van zijn problematiek wordt begeleid.

MoodyMoody, Raymond

Amerikaans arts/filosoof die geldt als de 'ontdekker' van het verschijnsel bijna-doodervaring. In 1975 publiceerde hij een boek waarin hij de ervaringen beschrijft van patiënten die klinisch dood zijn geweest. De geschriften van Moody werden meestal afgedaan als interessant, maar zweverig en onwetenschappelijk.

NethertonNetherton, Morris

New Yorks psychiater, een van de pioniers van de regressietherapie. Ontwikkelde de M(entaal)E(motioneel)S(omatisch)-brug methode, een zeer effectieve en directe manier om de herinnering op te roepen aan de ervaring in het verleden die verantwoordelijk is voor het probleem waar de cliënt mee worstelt. Legde zijn ervaringen met regressietherapie vast in het boek De geschiedenis herhaalt zich.

Onderbewustzijn

Het onderbewustzijn is een opslagplaats voor al onze vroegere ervaringen, gedachten en gevoelens, ongeacht of wij ze ons nog bewust kunnen herinneren of ze al zijn vergeten. Alle kennis die wij ooit hebben vergaard (zowel in ons huidige leven als onze vorige levens) ligt in ons onderbewuste opgeslagen. Het onderbewustzijn is constant actief, ook als ons bewustzijn is uitgeschakeld, bijvoorbeeld tijdens narcose of als we in coma zijn. Overdag is het als het ware onze souffleur, maar 's nachts, wanneer het bewustzijn in ruste is, manifesteert het zich tijdens de droom.

Prenataal

Vóór de geboorte, de periode in de baarmoeder.

Regressie

1. Terugvallen op een levenshouding of gedragsniveau uit een vroegere levensperiode; 2. herbeleven van eerdere ervaringen die ten grondslag liggen aan huidige problemen en eigenheden.

Regressietherapie

Therapie, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de oorzaak van problemen ligt in het verleden van de cliënt. Het is een eeuwenoude therapie, die al door Pythagoras werd toegepast en steeds verder werd ontwikkeld, rond 1900 onder andere door de Franse psycholoog Janet. Regressietherapeuten zien het verleden ruim: dat kan zijn in het huidige leven, prenataal of in vorige levens. Het onderbewustzijn van de cliënt selecteert zelf in welk ervaringsgebied moet worden gewerkt.

Tijdens een sessie wordt een cliënt in trance gebracht en door de therapeut teruggevoerd naar zijn verleden. Daarbij stuit hij mogelijkerwijs op gebeurtenissen, die hij eerder niet verwerkt heeft en die in zijn huidige leven voor onbegrepen gedragingen, frustraties en problemen zorgen. Door die gebeurtenissen opnieuw te beleven, kan hij de problematiek die ze veroorzaken begrijpen, verwerken en achter zich laten.

Na de sessie kan de cliënt zich zaken, die hij eerder vergeten was of verdrongen had, herinneren en deze herinneringen worden toegevoegd aan zijn bewuste geheugen. Veel van zijn vragen kan hij nu zelf beantwoorden. Zo zou men een buitengewoon sterke angst voor vuur kunnen verklaren door een eerder sterven door verbranding en zou de cliënt na de therapie zijn extreme angst kunnen loslaten, omdat hij nu begrijpt waar deze vandaan komt. Syn. reïncarnatietherapie.

Reïncarnatie

Letterlijk: weer vlees worden, het terugkeren van een menselijke ziel in een menselijk lichaam.

Reïncarnatietherapie

Zie regressietherapie.

Restimulatie

Het fenomeen dat door een uitwendige prikkel de gevoelswaarde van een vroegere beleving die met de prikkel een zekere overeenkomst vertoont, opnieuw wordt opgewekt.

Somatisch

Betrekking hebbende op het lichaam; lichamelijk; in tegenstelling tot psychisch; betrekking hebbende op de geest.

StevensonStevenson, Ian

Hoogleraar in de psychiatrie aan de Universiteit van Virginia (USA) die veel gevallen van spontane herinneringen (vooral bij kinderen) aan vorige levens heeft onderzocht. Hij heeft deze onderzoeken uitvoerig beschreven en becommentarieerd: Children who Remember Previous Lives (1987); Reïncarnatie; twintig gevallen van vermoedelijke wedergeboorte (1991); Bewijzen van reïncarnatie (2000).

Trance

Bewustzijnstoestand welke wordt gekenmerkt door een langzamer hersenritme, verhoogde huidweerstand, verlaagde spierspanning, diepere en rustiger ademhaling, en soms een lagere lichaamstemperatuur. Met deze veranderingen gaat een beleving gepaard van ontspanning en vrede, het verminderen van indrukken uit de omgeving, en een wijziging van de lichaamsgewaarwordingen. In het dagelijkse leven komt trance spontaan voor, bijvoorbeeld als men verdiept is in een boek of in spanning naar een film kijkt.

Transpersoonlijke psychologie

Het gebied waartoe regressietherapie wordt gerekend.

Trauma

1. Lichamelijke wond, veroorzaakt door een externe kracht; 2. psychisch letsel met een extreme emotionele oorzaak.

Wambach, Helen

Promoveerde in de psychologie. Zij is vele jaren als hoofdpsychologe, klinisch psychiater en docente werkzaam geweest bij verscheidene Amerikaanse instituten en universiteiten. Zij deed onderzoek met meer dan 1000 proefpersonen die, vrijwillig onder hypnose gebracht, zich hun vorige levens herinnerden. Zij vertelden uitvoerig over het leven dat zij in een vorig bestaan leidden, waar en wanneer zij leefden, over de aard van hun kleding en behuizing, en of zij man of vrouw waren geweest. Bij controle achteraf stemden de door deze proefpersonen vertelde bijzonderheden nauwkeurig overeen met de gegevens die wij kennen uit andere wetenschappen, zoals de archeologie en de geschiedkunde. Legde haar bevindingen vast in De mens heeft vele levens (1980).

WoolgerWoolger, Roger J.

Kwam na een opleiding psychologie in Oxford en een studie aan het C.G. Jung Institute in aanraking met de regressietherapie. Zeer sceptisch onderwierp hij zichzelf aan een experiment met deze therapie. Tot zijn verbazing kwamen herinneringen boven aan ervaringen die hijzelf had meegemaakt in een andere hoedanigheid en in andere omstandigheden. De echtheid van deze ervaringen was voor hem niet aan twijfel onderhevig. Met een groep collega's begon hij het fenomeen grondig te bestuderen in zowel praktisch als theoretisch opzicht. Langzaam maar zeker raakte hij overtuigd van de mogelijkheden die deze therapie biedt voor vooral psychotherapeutische doeleinden. Zijn ervaringen met regressietherapie heeft hij opgetekend in het boek Herinnering.

© 1999 - 2022 Teksten en/of afbeeldingen van deze website mogen uitsluitend worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt met mijn voorafgaande toestemming.