Regressietherapeut Rob van Aert

Inleiding

Bijna ieder mens heeft het natuurlijke verlangen naar gezondheid, materiële zekerheid, naar verbondenheid met en erkenning door anderen. Kortom het verlangen naar een zinvol en gelukkig leven.

Vaak kan dit verlangen echter moeilijk worden waargemaakt. We worden geconfronteerd met het feit dat onze gezondheid te wensen overlaat, financiële onzekerheid, eenzaamheid of gebrek aan waardering.

Om deze problemen de baas te worden kunnen we in regressietherapie gaan. Dit stelt ons in staat te begrijpen welke onbewuste overtuigingen en gevoelens ons belemmeren om onze doelstellingen te verwezenlijken.

Wat is regressietherapie?

Regressietherapie is een nog jonge therapievorm die ervan uitgaat dat elk (psychisch, lichamelijk of emotioneel) probleem een oorzaak heeft. Deze oorzaak is te vinden in onverwerkte ervaringen in het verleden van de cliënt. Onder zorgvuldige begeleiding worden deze - veelal traumatische - ervaringen opgespoord, opnieuw beleefd en alsnog verwerkt.

Tijdens regressietherapie herbeleeft de cliënt in trance ervaringen uit het verleden. Regressietherapeuten zien het verleden ruim: dat kan zijn in het huidige leven, prenataal of in vorige levens. Het onderbewustzijn van de cliënt selecteert zelf in welk ervaringsgebied moet worden gewerkt.

Als onderdrukte emoties, gedachten en lichamelijke reacties zijn geuit, ontstaat er inzicht in wat toen is gebeurd en hoe je erop hebt gereageerd. Je merkt dan dat overtuigingen en reactiepatronen die toen zijn ontstaan nu nog steeds in je leven aanwezig zijn. Echter omdat de omstandigheden nu anders zijn, passen ze niet meer. Ze beperken je en veroorzaken je probleem. Met dit inzicht begint de genezing. Je krijgt nieuwe keuzemogelijkheden die probleemoplossend werken.

Voor het succesvol ondergaan van regressietherapie is geloof in reïncarnatie of vorige levens niet nodig, wel de bereidheid om de eigen ervaringen serieus te nemen.

Elk probleem kan met regressietherapie worden aangepakt, ongeacht of dit lichamelijk, emotioneel of psychisch van aard is. Ook wanneer je meer inzicht wilt in jezelf, je functioneren en/of je leven is deze therapie heel geschikt.

Herbeleving

Alles wat we in het verleden gevoeld, gehoord, gezien, gedacht, geroken en geproefd hebben kunnen we in trance opnieuw ervaren. Trance is een natuurlijk verschijnsel dat vanzelf ontstaat als we ons ergens op concentreren. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat we de dingen om ons heen bijna niet meer merken als we een spannend boek lezen of naar een boeiend televisieprogramma kijken.

Herbeleving is een heel persoonlijke ervaring. Sommige mensen zien min of meer duidelijke beelden, anderen voelen vooral hun lichaam en weer anderen 'weten' het gewoon. Tijdens herbeleving blijf je je bewust van het contact met de therapeut, terwijl je tegelijkertijd beelden, gevoelens en andere indrukken uit het verleden ervaart. Hierdoor ontdek je hoe die vroegere ervaring tot nu toe heeft doorgewerkt.

De praktijk

De therapie begint met een relatief kort intakegesprek. Tijdens dit gesprek verzamel ik de informatie die nodig is voor de herbelevingen die volgen. Ik zoek naar een rode draad, naar thema's die in je leven een rol spelen. Tevens stelt het ons in staat alvast wat aan elkaar te wennen.

De sessies daarna zijn herbelevingen van die onverwerkte ervaringen in het verleden. Samen pellen we laagje voor laagje dat verleden af. Door de procesmatige aanpak ervaar je een diepgaand veranderingsproces met blijvend resultaat.

Een sessie duurt over het algemeen twee uur per keer. Door de doelgerichte manier van werken blijkt regressietherapie meestal een snelwerkende therapie te zijn. Van tevoren is echter niet aan te geven hoeveel sessies nodig zullen zijn. Dit is onder meer afhankelijk van de complexiteit en de aard van de problematiek.

De frequentie van de sessies bepalen we in onderling overleg. Sommige cliënten komen bijvoorbeeld elke week, anderen weer eenmaal per maand. Voor het eindresultaat maakt dit geen verschil.

Meer informatie

Wil je meer weten over regressietherapie en/of reïncarnatie, neem dan een kijkje in de literatuurlijst. Informatie over de ontstaansgeschiedenis van regressietherapie vind je hier. Er is tevens informatie beschikbaar over een aantal onderzoeken welke in de loop van de tijd zijn gehouden over de effectiviteit van regressietherapie. Veel vragen die vaak worden gesteld, worden hier beantwoord.

© 1999 - 2022 Teksten en/of afbeeldingen van deze website mogen uitsluitend worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt met mijn voorafgaande toestemming.